REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU AKOL.PL

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  a. Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.akol.pl, to jest firma „PROFIT” Agnieszka Walendzik z siedzibą przy ul. Wiejska 72 D, 43-600 Jaworzno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o nr  REGON 273421632 i nr NIP 632-114-07-07.

  b. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do stworzenia konta Użytkownika.

  c. Konto – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, umożliwiający korzystanie z jego funkcjonalności.

  d. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.

  e. Serwis – portal akol.pl, dostępny pod adresem www.akol.pl.

  g. Użytkownik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu Pojazdami, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej musi mieć prawo działać w imieniu i na rzecz podmiotu, który reprezentuje (możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań).

  g. Pojazd – pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad lub inne urządzenie przeznaczone do transportu lądowego, maszyna budowlana lub rolnicza, sprzęt latający lub pływający. Definicja Pojazdu obejmuje także części i akcesoria do wymienionych w zdaniu pierwszym pojazdów i maszyn.

  f. Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) zamieszczane, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszy Regulamin.

Dział II. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu

1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość zamieszczać Ogłoszenia na stronach internetowych obsługiwanych przez Serwis, pod warunkiem jednak, że Użytkownik ma podpisaną umowę z właścicielem takiej strony internetowej.

2. Aktualna lista stron internetowych obsługiwanych przez Serwis wskazana jest pod adresem https://akol.pl/oferta/

3. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter odpłatny, chyba że z niniejszego Regulaminu albo z opisu danej usługi wynika inaczej.

4. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego oznaczenia które usługi w Serwisie są odpłatne, a które mają charakter bezpłatny.

5. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

6. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

7. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.

8. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu. Ten sam Pojazd w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.

9. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną cenę.

10. Ogłoszenia należy wprowadzać do Serwisu w działach odpowiadających kategorii Pojazdu.

Dział III. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:

  a. połączenie z siecią Internet,

  b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,

  c. konto poczty e-mail.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

5. Użytkownik w szczególności nie może:

  a. wykorzystywać Konta do wygłaszania pomówień,

  b. składania fałszywych lub nielegalnych ofert,

  c. działać poprzez inne konto w ten sposób, że działając przez nie Użytkownik ukrywa nielegalną działalność w ramach Serwisu,

  d. używać Kont do nieuczciwego postępowania.

6. Podczas rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny, a także w trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich znaków towarowych i znaków firmowych, które umieszcza w Serwisie.

8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących jego działalność gospodarczą, w tym w szczególności przepisów kodeksu cywilnego, rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości zawarte w Ogłoszeniu.

10. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.

12. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników

13. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.

14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników w Ogłoszeniach. Użytkownik zamieszczający w Ogłoszeniu treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.

17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników. W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych w ramach Ogłoszenia samochodów i/lub części/akcesoriów samochodowych sprzedawanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do ich sprzedaży.

18. Jeżeli zachodzi obawa, że za pośrednictwem Serwisu wykonywane są lub będą czynności stanowiące czyny bezprawne, Właściciel może zablokować na czas określony lub nieokreślony konto Użytkownika bądź usunąć Ogłoszenia zamieszczone przez Użytkownika. Właściciel zobowiązuje się poinformować Użytkownika o podjęciu w stosunku do niego wyżej opisanych kroków wraz z podaniem uzasadnienia, za pośrednictwem maila, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji w Serwisie. W takiej sytuacji Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie konta Użytkownika bądź usunięcie Ogłoszenia.DZIAŁ IV. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu przez Użytkownika.

1. By uzyskać dostęp do usługi wskazanej w pkt. 1 w Dziale II, Użytkownik wypełnia Formularz rejestracyjny, akceptuje Regulamin, podpisuje umowę i wnosi opłatę abonamentową w wysokości wskazanej na stronie: https://www.akol.pl/oferta/. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.

2. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy z Właścicielem za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca abonamentowego, w każdej chwili i bez podania przyczyn.

DZIAŁ V. Płatności

1. Rozliczenia między Użytkownikiem a Właścicielem następują w oparciu o faktury VAT. Faktury wysyłane są Użytkownikowi przez Właściciela na adres mailowy wprowadzony w Formularzu rejestracyjnym.

2. Brak terminowego regulowania płatności może skutkować zablokowaniem dostępu Użytkownikowi do niektórych lub wszystkich funkcji Serwisu.

DZIAŁ VI Reklamacje

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@akol.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika poprzez wskazanie nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby działającej w imieniu Użytkownika, adresu e-mail oraz nr telefonu.

3. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. sms).

6. Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.

7. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

DZIAŁ VII Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności

1. Administratorem w stosunku do danych osobowych osób działających w imieniu i na rzecz Użytkownika jest firma „PROFIT” Agnieszka Walendzik z siedzibą przy ul. Wiejska 72 D, 43-600 Jaworzno. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 • rejestracji w Serwisie (Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną),
 • marketingowych, w tym także otrzymywania informacji handlowych na podany adres e-mail (po uprzednim wyrażeniu zgody),
 • obsługi reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Każda osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i usuwania. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że osoba taka samodzielnie dokona zmian w swoim koncie bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: kontakt@akol.pl

3. Podanie danych osobowych osób działających w imieniu i na rzecz Użytkownika jest dobrowolne.

4. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

5. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

6. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

8. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

9. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

10. Dane osobowe Użytkownika po zakończeniu współpracy są usuwane.

DZIAŁ VIII Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług opisanych w Regulaminie stanowi jednocześnie, na mocy niniejszego Regulaminu, umowę powierzenia danych.

2. Administratorem danych, które stanowią przedmiot umowy jest Użytkownik, natomiast Właściciel jest podmiotem przyjmującym dane do przetwarzania (tzw. procesor).

3. Właściciel zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane tylko w celu związanym z realizacją Usług świadczonych Użytkownikowi i tylko w podanym przez niego zakresie.

4. Właściciel oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, a przede wszystkim, że zabezpieczya dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Właściciel oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Właściciela), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Użytkownika danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

6. Umowa powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w niniejszym punkcie, zawierana jest na czas określony, powiązany z czasem świadczenia Usług wykupionych przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy świadczenia drogą elektroniczną Usług udostępnianych w ramach Aplikacji jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy powierzenia przetwarzania danych.

7. Na życzenie Użytkownika, Właściciel dostarczy protokół zniszczenia powierzonych danych. Protokół taki zostanie przekazany Użytkownikowi w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty skierowania takiego życzenia do Właściciela.

8. Właściciel oświadcza, że na życzenie Użytkownika, istnieje możliwość zawarcia odrębnej, pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem mailowo na adres: kontakt@akol.pl.

9. Właściciel informuje, że w związku ze świadczeniem Usług opisanych w niniejszym Regulaminie zbierane będą informacje statystyczne, w szczególności dotyczące liczby aktywnych Użytkowników korzystających z Aplikacji i powierzchni dyskowej w ramach danego Konta. Powyższe nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, są to dane pseudonimizowane.

10. Ponadto Właściciel informuje, że w ramach świadczonych Usług opisanych w niniejszym Regulaminie wykonywane są regularne kopie zapasowe, sprawdzana jest ich przydatność poprzez ich testowe odtwarzanie, a także wykonywane są próby odtwarzania błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Użytkownika.

DZIAŁ IX Przepisy końcowe

1. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018-05-25.

3. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym https://akol.pl/konto/aktualny_regulamin

4. Właściciel ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Dla obecnych klientów zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni liczonych od dnia opublikowania informacji o dokonaniu zmian w Regulaminie.

5. Prawem właściwym jest prawo polskie.