Oferta dla małych komisów

oferta dla małych komisów
oferta dla małych komisów

Regulamin promocji

1. Operatorem i organizatorem promocji "Wspieramy rozwój małych komisów" w ramach serwisu AKoL.pl, jest firma „PROFIT” Agnieszka Walendzik z siedzibą przy ul. Wiejska 72 D, 43-600 Jaworzno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o nr REGON 273421632 i nr NIP 632-114-07-07 (dalej: "Profit").

2. Promocja adresowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w postaci: komisu, autohandlu, punktu dealerskiego, którzy spełniają następujące warunki:

- W okresie 1 maja - 24 lipca 2023 posiadali w ofercie w jednym czasie do dziesięciu pojazdów.

- W nadchodzących miesiącach przewidują posiadanie w ofercie (w jednym momencie) do dziesięciu pojazdów.

3. W ramach promocji podstawowa wysokość abonamentu wynosi: 99 zł netto miesięcznie, lub 999 zł netto rocznie (przy płatności z góry za rok).

Cena promocyjna jest ceną podstawową, i tak jak standardowa nie zawiera w sobie usług dodatkowych płatnych niezależnie (np. dodatkowe loginy, indywidualne dodatki, itp.)

4. Promocja adresowana jest do nowych klientów AKoL.pl, ale pod pewnymi warunkami mogą z niej skorzystać również klienci dotychczasowi.

5. Jako dotychczasowy klient, aby skorzystać z obniżenia abonamentu, wystarczy skutecznie polecić znajomemu korzystanie z AKoL.pl (to znaczy w taki sposób, że podpisze umowę na AKoL.pl).

Obniżenie abonamentu klienta polecającego obowiązywać będzie w takim przypadku od następnego okresu rozliczeniowego - następującego po podpisaniu.

6. Promocja przypisana jest wyłącznie do konta, które spełnia warunki, o których mowa w punktach 2 i 4.

7. Udział Użytkownika w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji przez formularz kontaktowy.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu AKoL.pl.